מדיניות פרטיות

המידע שאנו אוספים ביחס אליך:

 • מידע שמסרת לנו במסגרת ביצוע הזמנה באתר.
 • מידע שמסרת לנו לשם הקמת החשבון לאתר .
 • מידע שנמסר לנו על ידי שירותים של צדדים שלישיים, ככל שהשתמשת בהם לצורך התחברות לאתר או לשם הקמת חשבונך, למשל אם התחברת אל האתר באמצעות פייסבוק, ככל שנתיר התחברות כזו, אזי אנו יכולים לקבל מפייסבוק פרטים אודות: שמך, תמונתך, גילך, שפתך, כתובת המייל שלך, רשימת חבריך בפייסבוק, וכן פרטים נוספים שאותם שירותים מעבירים, ככל הנראה בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.
 • כאשר את עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע הנובע משימושך באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר או בחלקיו השונים, המוצרים שהזמנת, פעילויות שנטלת חלק בהם ועוד, זאת אף באמצעות בשימוש באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים הטכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP.
 • אנו ושותפים עיסקיים שלנו עשויים להשתמש ב”עוגיות” (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב”עוגיות” באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.
 • כל מידע שהעלת לאתר.
 • כל שימוש באמצעים או בתכונות הקיימים באתר.
 • הצבעותיך במסגרת סקרים, תגובותיך, לייקים והסרת לייקים.
 • מילוי רשימות.
 • אופן מילוי טפסים באתר ובחירותיך במסגרתו של האתר.

כיצד אנו משתמשים במידע?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

 • הפעלת ותחזוקת האתר – באמצעות המידע שאנו אוספים, אנו יכולים לקיים את הפעילויות שבאתר.
 • להודיע הודעות לך על שינויים באתר.
 • לאפשר השתתפות בתכונות אינטראקטיביות של האתר כאשר אתה בוחר לעשות כן, ככל שהן זמינות.
 • לשם ביצוע ניתוחים על מנת שנוכל לשפר ולפתח את האתר, ולהציג בפניך חומר שיווקי באופן תואם יותר.
 • לבחון לשם ניתוח השימושים באתר כיצד מתבצע שימוש באתר.
 • לזהות לשם זיהוי, מניעה וטיפול בבעיות טכניות.
 • לשם התאמת האתר להעדפותיך ומאפייניך.
 • על מנת לתקשר עימך. אנו עשויים להשתמש במידע כדי לספק לך באופן מותאם למידע שאספנו אודותיך: תוכן, פרסומים, ידיעונים או להציע לך מנויים, שירותים ומוצרים, השתתפות באירועים וכדומה.
 • לקדם לשם קידום את הבטיחות והאבטחה של האתר ושל המשתמשים שלנו.
 • לשם הגנה על זכויותינו המשפטיות.
 • לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה, וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר.
 • לשם בחינת עמידת המשתמשים בהתחייבויותיהם כלפינו ולשם פתרון סכסוכים.
 • לצרכי מחקר וסקרים.
 • לצורך ניהול בעלי החשבון באתר.
 • לצרכי שירות לקוחות.

משמעות הדבר היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לפרסם אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

כיצד אנו משתפים במידע?

אנו רשאים לשתף את כל המידע שנאסף על ידנו, למעט פרטי אמצעי התשלום שלך עם השותפים העיסקיים שלנו לרבות כנגד תמורה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו עשויים לחשוף מידע אודותיך, אם אנו מאמינים כי: הדבר נדרש על פי דין, או על מנת לאכוף או להגן על זכויותינו או זכויותיהם של לקוחותינו, שותפינו העיסקיים, המשתמשים או הספקים שלנו, או כדי לאכוף את המדיניות הזו או תנאי השימוש של האתר, או במקרה בו אנו מבצעים או מעריכים ביצוע עסקה, כמו מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, או מכירה של כל או חלק מנכסיה (כמו באתר המכירה), אנו עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שלך, כולל אישי מידע, אל הגוף הקולט.

שונות

ככל שסימנת את הסכמתך במסגרת האתר, אזי הנך נותן בזאת הסכמתך לקבל בדואר האלקטרוני, שמסרת לנו, פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו הנוגע לעסקינו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, אתה רשאי לבקש מעימנו באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו או באמצעות מייל חוזר, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל”ב- 1982.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.

יש לקרוא את התקנון לפני כל שימוש באתר.

השימוש במערכת האתר של גולדן גיפט (golden-gift) שייך לחברת סטלי ע.פ 303070296 יהיה בכפוף לאמור בתקנון זה, בין אם המשתמש בחר לעיין בתקנון ובין אם לא. הגולש יצטרך למלא את הנחיות תקנון השימוש במערכת גם אם לא עיין בו לעיין בתקנון. כלל הגבלותיו והתניותיו של תקנון זה יחולו על הגולש ועל המוצרים  שבחר להזמין במערכת, למען הסר ספק מובהר בזאת כי התקנון חשוף לכל דורש וניתן לצפייה באמצעות רשת האינטרנט בעת גישה למערכת בכתובת www.golden-gift.co.il

השימוש במערכת האתר יתבצע באמצעות רשת האינטרנט בלבד. לא יינתן שירות פרונטאלי ו/או טלפון כשירות בסיסי אלא לצורכי תמיכה ושירות לקוחות בלבד. לתמיכה ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל: mailto:info@golden-gift.co.il

תצוגת המערכת הינה כהדמיה להמחשה בלבד. הדמיה זו אינה נאמנה למקור ו/או משקפת באופן מדויק את התוצר הסופי. בהתאם למגבלות טכניות והפרשי גוונים המקובלים ואשר נגזרים מהבדלי הצבע במסכים שונים ובהגדרות תוכנה שונות, המערכת שומרת לעצמה את הזכות לסטיית תקן של עד 10% מהמידות אשר צוינו במערכת וסטיית תקן של עד 5% מהגוונים אשר נקבעו במערכת סטיות התקן.

צוות האתר רשאי לסרב להדפיס תמונה שנבחרה ע"י המשתמש או לספק מוצר מכל סיבה שהיא. בין אם בשל חוסר יכולת טכנית ו \ או בשל איסור ו/או השחק ו/או חדלות היתר מתאים. במקרה של סירוב המזמין לא יחויב.

מערכת גולדן גיפט המפעילה את המערכת, אינן אחראיות בכל דרך לזכויות יוצרים אשר חלות על חומרים הנטענים למערכת והמופקים באמצעותה. העתקה, שכפול והפקה של חומרים ככל אשר יהיו, הנם באחריות המזמין בלבד וכל פעולה אשר מתבצעת בחומרים אלו מנגד לדרישותיו של המזמין ככל שיהיו תהא באחריות המזמין בלבד. הבהרה זו כוחה יפה באשר לכל גורם שלישי אשר ידו במלאכת הפקת חומרי המזמין ובלבד שאלו נטענו על-ידי המזמין למערכת גולדן גיפט. מובהר עוד כי ככל שצוות האתר חשוף לתביעות בגין הפרת זכויות מנגד לשימוש, העתקה, שכפול והפקה של חומרים המוגנים בזכויות כאמור, תהא רשאי צוות האתר לפעול על פי דין ולהכניס את המזמין בנעליה כמפר הזכויות. באישור תקנון זה מצהיר המזמין כי אינו מפר זכויות יוצרים וכי אם יעשה כן יהא חשוף לתביעות ולעונשים הקבועים בחוק. מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על החומרים המועלים לאתר.

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים

לא יתאפשר ביטול הזמנה לאחר ששוגרה במערכת וזאת כל עת שעברו 30 דקות מרגע ביצוע ההזמנה בפועל. המערכת לא תוכל לכבד בקשה לביטול העסקה מכיוון שהמוצרים המופקים במערכת גולדן גיפט הנם מוצרים המיוצרים לפי הזמנה ועל-כן לא יהא בם כל שימוש למערכת עצמה. החזרת מוצר תתאפשר בכפוף, בהתאם וכל זמן שמתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: המוצר פגום באופן הנראה לעין ולא מאפשר שימוש במוצר. המוצר אינו תואם את קובץ המקור אותו טען הלקוח ו/או את הקובץ הנבחר במערכת. המוצר אינו תואם את דרישותיו של המזמין באופן החורג מסטיית התקן המוזכרת בתקנון המערכת.

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים של מוצרים המוגדרים באתר מוצר מחו"ל הם עפ"י התקנות של הספק \ היצרן שממנו מוזמן המוצר.

בכל אחד או יותר מהמקרים המוזכרים לעיל המזמין יהא זכאי להחזיר את המוצר לגולדן גיפט  ויוכל לבחור אם  לקבל את המוצר אותו הזמין כשהוא תקין ותואם את הזמנתו המקורית, או לחילופין לבטל את העסקה.

– התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד

על אי התאמה במשלוח לחשבונית יש לדווח עד 48 שעות מקבלת המוצר/ים.

זמן הגעת המוצר מרגע ההזמנה הוא בהתאם לשיטת המשלוח.

מועד האספקה יסוכם מראש במועד ההזמנה  עפ"י אפשרות בחירת סוג המשלוח

אתר "גולדן גיפט "שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ויש לעיין בו לפני כל שימוש באתר.

האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

אין האתר מתחייב לשמור את העיצוב שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי. המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם יקבע העסק, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. העסק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

יחד עם זאת עלול להיווצר מצב כי לאחר תום הליך ההזמנה, יתברר כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי. במקרה כאמור, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הרוכש, ככל ששולם לעסק, יוחזר לרוכש. הרוכש מצהיר כי במקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא בעניין מהעסק ו/או מי מטעמה.

כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.

העסק יהיה פטור מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת העסק.

כל מה שנשלח עשוי להיות בר שימוש לכל מטרה, כולל שכפול , העברה, חשיפה, גילוי, הוצאה לדפוס, שידור ודיוור. ניתן יהיה להשתמש בקבצים הנשלחים לאתר גם ע"י לקוחות אחרים.

תשלום בעת ההזמנה, ברגע שהתשלום מבוצע מתחילים להכין את ההזמנה

ניתן לספק את המוצרים מיידית לכל חלקי הארץ בתשלום נוסף בהתאם למוצר ולאפשרויות המשלוח.

כל פעולה המתבצעת באתר מעידה על הסכמתך לפעול לפי התקנון.

תקנון מוצר מחו"ל

הסבר

 • מוצר מחו"ל – זה אומר שהמוצר שאתם רואים באתר הוא יגיע אליכם ישירות מהיצרן \ מהספק.
 • לרוב, מוצרים מחו"ל יהיו זולים יותר, כיוון שאנו מדלגים על עמלות התיווך בדרך, בשבילכם.
 • במקרים מסוימים יתכן עיכוב במכס ישראל כיון שהמוצר מגיע מחו"ל (יתכנו תשלומי מכס – ישולם ע"י המזמין).
 • במוצרים אלו השימוש בהם באחריות המשתמש בלבד.
 • אחריות המוצר היא ע"י היצרן \ הספק מחו"ל, ואנו נעשה כל שביכולתנו לסייע לכם בנושא.
 • תנאי החזרת מוצרים הם בהתאם לתנאי הספק \ היצרן.
 • זמני האספקה יהיו ארוכים מהרגיל. (ממוצע 21 ימי עסקים).
 • במידה והמוצר לא הגיע לאחר 30 ימי עסקים – יש ליצור איתנו קשר באופן מידי.
 • ברוב המוצרים תקבלו מספר למעקב אחר המשלוח.
0
  0
  עגלת קניות
  רוקן סלחזור לחנות